วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ

ประกาศแล้ว!!แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เป็น 350 เขต!!


📣📣 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 เขต


📌📌 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนด และประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ📌📌 และต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณา หรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามหมวด 3


🙋‍♂🙋‍♂ จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561 กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 20-25 พ.ย. นั้น


🙋‍♂🙋‍♂ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 54/2561 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2561 ถึงครั้งที่ 62/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561, ครั้งที่ 63/ 2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561, ครั้งที่ 67/2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 68/2561 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 เห็นชอบให้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 350 เขตเลือกตั้ง


📜📜 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ทราบทั่วกันราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.


ติดตามรายละเอียดจากCr  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...