วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามร่วมมือทางการค้าผลผลิตยางพารา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าผลผลิตยางพาราของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บึงกาฬ จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าผลผลิตยางพาราดังกล่าว มีนายสุพิศ กองสี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บึงกาฬ จำกัด และนายเที่ยง สุขกลาง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึก และมีนายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ และจ่าเอกเสวียน สุดแสง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ ร่วมลงนามเป็นพยานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บึงกาฬ จำกัด เป็นสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในความแนะนำ ส่งเสริม และกำกับของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ในการแนะนำ ส่งเสริม และกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ และมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนทางด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันเกษตรกรต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานให้แก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์มีผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 มีสมาชิกทั้งสิ้น 47,372 คน ผลการรวบรวมผลผลิต (ยางพาราก้อนถ้วย) จำนวน 116.044 ต้น มูลค่า 2,165,391.60 บาทสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร มีผลการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ยางพารา) ณ วันสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 325,139,387.86 บาท และได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ยางพารา) จำนวน 11,859.22 บาทความร่วมมือดังกล่าว เป็นการนำนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การตลาดนำการผลิต" ตลอดจนการนำนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของสถาบันเกษตรกรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มเเข็ง ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันเกษตรกร และมวลสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน...

แหล่งที่มา : สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...