วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

มาแรง! เหนือจดใต้ ตะวันออก ตก กลาง-อีสาน

ธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ นักธุรกิจหมื่นล้าน กับบทบาทหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก กับนโยบายที่ไม่เคยมีพรรคไหนทำมาก่อน การจุดประกายแนวความคิดใหม่ๆ การเมืองที่สร้างสรรค์ นโยบายที่เพื่อประชาชนทุกคนทั่วประเทศ ...และยังเป็นพรรคที่ปราศรัยนโยบาย อธิบายปัญหาต่างๆ ให้ข้อคิดในหลายๆเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคน เช่น ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การยางได้เงินงบประมาณหลายหมื่นล้านบาท เงินไปไหน ทำอะไร สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงไม่ได้เลย กับเงินงบประมาณที่ได้ไป และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้งบประมาณจำนวนมหาศาล แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ประเทศไทยมีกลุ่มทุนผูกขาด ในหลายภาคส่วน ชี้ให้เห็นว่า นายทุนมีผลกำไรมหาศาล แต่เกษตรกรชาวสวนขาดทุน เป็นต้นมาดูนโยบายของพรรคนี้กันครับนโยบายด้านการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น กำหนดให้การจัดทำบริการสาธารณะในแต่ละพื้นที่เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก และราชการส่วนกลางมีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เฉพาะเท่าที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ราชการส่วนกลางเห็นว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการดำเนินการใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ราชการส่วนกลางไม่อาจออกคำสั่งยับยั้งได้ แต่ให้ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นหรือการดำเนินการนั้นพรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในที่สุด ให้คงเหลือเพียงราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงขั้นตอนระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค พรรคอนาคตใหม่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพื่อลดทอนอำนาจของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ พรรคอนาคตใหม่จะสนับสนุนให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากความพร้อมของท้องถิ่นและความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศพรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีและมีรายได้มากขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ของตน โดยต้องกำหนดสัดส่วนการแบ่งภาษีระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียใหม่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีได้เอง โดยไม่ต้องให้ราชการส่วนกลางเป็นผู้จัดเก็บแล้วจึงแบ่งโอนกลับมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกนอกจากภาษี ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือรายได้จากวิสาหกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรรคอนาคตใหม่ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ คนในท้องถิ่นย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกเสียงประชามติในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายต่างๆ ดังนี้

นโยบายด้านการต่างประเทศ

นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม

นโยบายด้านการเกษตร

นโยบายด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านรัฐเปิดเผย

นโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายด้านสวัสดิการและแรงงาน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายด้านเศรษฐกิจติดตามกันได้นะครับ https://futureforwardparty.org/about-fwp/our-policies

ที่มา : https://futureforwardparty.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...