วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ รับสมัครนักเรียนใหม่!

โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียน IEP เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียนพิเศษดนตรี เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รับสมัคร

วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอำนวยการสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์2562 (สอบเฉพาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 3 ชั้น)- ห้องเรียน IEP ทดสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

- ห้องเรียนพิเศษดนตรี ให้ผู้สมัครเตรียมเครื่องดนตรีที่ตนถนัดมาด้วยเพื่อทดสอบ ความสามารถด้านดนตรี

ระดับชั้นอนุบาล 2

คุณสมบัติ นักเรียนที่จะสมัครต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 5 ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558)รับสมัคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัยจับสลาก

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัยประกาศผล/รายงานตัว

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัยมอบตัว

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย

สถานที่รับสมัคร

อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติ นักเรียนที่จะสมัครต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ 2555 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 หรือผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2561 หรือ เรียนจบชั้นอนุบาล 3 แล้ว)รับสมัคร

วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพักครู ป.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 3 ชั้น ห้องพักครูชั้น 1)จับสลาก

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพักครู ป.1ประกาศผล/รายงานตัว

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องพักครู ป.1มอบตัว

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องพักครู ป.1

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายนักเรียน(ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิด) 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของมารดา 1 ชุด

6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศผล

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562มอบตัว

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์เว็บไซต์ : anubanbk.com

เพจโรงเรียน : facebook.com/anubanbkschool

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...