วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมที่ดิน!! กางแผน ปี 63-64 พัฒนางานเน้นบริการปชช. 11 ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในการประชุมกรมที่ดินเดือนมกราคมนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีด้วยการวางแผนงาน วางแผนพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานของกรมที่ดินในอนาคตร่วมกับทีมงานที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน สรุปได้ 11 ประเด็น ดังนี้ 1. ศูนย์ดำรงธรรม - กรมที่ดินเน้นย้ำหากมีเรื่องร้องเรียน เจ้าพนักงานที่ดินต้องให้ความสำคัญดูแลทุกข์สุขของประชาชนผู้ร้องเรียนดูแลประชาชน ให้ดี ไม่ต้องให้เรื่องเข้ามาถึงส่วนกลาง 2. งานฎีการ้องเรียนขอความเป็นธรรม - อธิบดีต้องทราบและเป็นผู้ลงนามเองขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด3. งานค้างดำเนินการ ค้างนาน- ให้ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานให้ลุล่วงไปด้วยดี ไม่ควรมีงานค้างดำเนินการเกินร้อยละ 20 งานค้างงานระหว่างดำเนินการหากดำเนินการด้วยความล่าช้าจะทำให้เกิดความเสียผาย4. ของขวัญปีใหม่ 2563- ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาจัดทำธงญี่ปุ่น J-Flag เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 2 เรื่อง คือ เรื่องคิวรังวัดลดลงจาก 60 วัน เหลือ 50 วัน และ ระบบการตรวจสอบที่ดินของตนเอง ด้วยแอ็พพลิเคชั่น LandsMaps5. ที่ดินที่มีปัญหาในพื้นที่ให้เจ้าพนักงานที่ดินฯ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย และนำเข้าศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินการแก้ปัญหาให้ต่อเนื่อง และอธิบายขั้นตอนต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ

การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการเดินสำรวจให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และมีความทั่วถึงการแก้ปัญหาที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนบุกรุกอยู่แล้วให้นำเรื่องเข้าระบบคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเพื่อบูรณาการแก้ปัญหากับส่วนราชการอื่นๆ ร่วมกันในการดูแลประชาชนที่เดือดร้อน6. การบริหารงานบุคคล สำหรับ การย้ายให้เขียนคำขอร้องขอย้ายทุกตำแหน่งเพื่อจะได้จัดคนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็น ส่วนการสอบ การเลื่อนตำแหน่ง การทำผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งให้ กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน7. การดูแล ข้าราชการที่ดิน ที่ประสบสาธารณภัยให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน มีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาหรือหากองทุนช่วยสนับสนุน และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ดูแลเอาใจใส่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ให้ดูแลเรื่องที่พักอาศัย มอบผู้ตรวจกรมให้ติดตามด้วย8. ให้ ผอ.กองฝึกอบรมและกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำแผนฝึกอบรมระดับต้น ระดับกลางระดับสูงให้มีการฝึกอบรมผ่านเว็บ conference เช่น เรื่องภาษีที่ดิน ผมได้ประสานขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งวิทยากรมาบรรยายแล้ว9. สำหรับงานพัฒนาให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 คิดไว้ล่วงหน้าเลยครับ คือ การพัฒนาระบบการนัดจดทะเบียนล่วงหน้า การกำหนดกระบวนงานมาตรฐานการให้บริการประชาชน เรื่องรังวัด สอบเขต แบ่งแยกโฉนด ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 คือเรื่อง- การจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบ online เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน- การยกเลิกสำเนาเอกสาร 23 รายการ โดยให้ทดลองทำในสำนักงานเป้าหมายก่อน เมื่อได้ผลแล้วค่อยประกาศใช้จริง10. ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพัฒนางานบริการให้ดีและส่งสำนักงานที่ดินสาขาเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัล GECC หรือรางวัลศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดละ 1 แห่ง ก้าวเดินของกรมที่ดินต่อไปในอนาคต จะต้องนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและยกระดับการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องที่มา : นสพ.แนวหน้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...