วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬ!! สสจ. ประชุมป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสสจ.บึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบึงกาฬวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอินทนิล สนง.สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ปี พ.ศ.2562-2564โดยจังหวัดบึงกาฬมีวิสัยทัศน์ "วัยรุ่นบึงกาฬ เก่ง ดี มีคุณธรรม เข้าถึงบริการและสวัสดิการตรงความต้องการ ครอบครัวมีความสุข สิ่งแวดล้อมเหมาะสม" มีเป้าหมาย ในปี 2564 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีลดลง ไม่เกิน 1 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีลดลง ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน ในปี 2562 การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นหญิงในระบบการศึกษา ร้อยละ 51 ไม่อยู่ในระบบการศึกษา ร้อยละ 49 สำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2562-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัดนอกจากนั้นจังหวัดบึงกาฬได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดบึงกาฬ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

ที่มา : บึงกาฬ สัมพันธ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...