วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬ! "สั่งระงับเดินทางเข้า-ออก" จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน มีผล 23 มี.ค.63จังหวัดบึงกาฬ ระงับการเดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือโควิด 19 ในประเทศไทย มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายไม่ให้แพร่ระบาดในจังหวัดบึงกาฬ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเพื่อลดโอกาสและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดบึงกาฬ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จังหวัดบึงกาฬ จึงมีคำสั่งดังนี้1. ให้ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอปากคาดและจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบุ่งคล้า เป็นการชั่วคราว2. ให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลทุกสัญชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวร ด่านศุลกากรบึงกาฬ บ้านพันลำ อำเภอเมืองบึงกาฬ ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่มียานพาหนะขนส่งสินค้า และคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้านั้น จำนวนคันละไม่เกิน 2 คนที่ต้องมีบัตรผ่านแดนหรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว ตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และกรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยคำสั่งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีการพิจารณาและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...