วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

ชี้แจง!! เกณฑ์การขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาทจากกรณี กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" (COVID-19) จำนวน 15,000 บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนนั้นสำหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค. 56 เป็นต้นไป)ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้1. ทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป3. ปลูกไม้ผลยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป4. ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป5. เลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป6. เลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป7. เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป8. เลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10. ทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป11. ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน12. เพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ ซึ่งหมายถึง เลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน13. ประกอบเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1-12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไปอย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน มีดังนี้- เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ (คลิกที่นี่)

- ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- คลิกคำว่า "ค้นหา" จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้.ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็บกรมส่งเสริมเกษตร แล้วกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้.

รายละเอียดเพิ่มเติมข่าวต้นฉบับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...