วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

'กรมอุตุนิยมวิทยา' ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง3,500 เมตร ได้เปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมบนที่สูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบโดยทั่วไปแล้ว

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่ต่อไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...