BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันวิสาขบูชาเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรี

 
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 7:30 น นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณวัดสุดเขตแดนสยาม  ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยทางจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา จังหวัดบึงกาฬ พุทธศักราช 2564 เพื่อส่งเสริม ให้พระพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญศาสนกิจ เข้าวัด ทำบุญปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:00 น ณ วัด สุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือ

พระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือ บริษัท 4 ได้แก่

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้น้อมรำลีกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่สำคัญ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อจรรโลงให้

พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เมื่อวันสำคัญทางศาสนาเวียนมาถึงแต่ละครั้ง

พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา ได้บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยวันสำคัญแต่ละวันก็จะมีระเบียบพิธี

ที่แตกต่างกันออกไป การศึกษาวันสำคัญเหล่านี้นอกจากจะให้เราตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ยังช่วยให้

ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและตามบทบาทหน้าที่ของกรมการศาสนาที่มุ่งเน้น

ส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้สังคม

มีคุณภาพ 


นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ดำเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม

และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา

ธรรมบูชา สังฆบูชา และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี


กิจกรรมในครั้งนี้

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและทำบุญเนื่องใน

โอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2.เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

3.เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

4.การจัดนิทรรศการเนื่องในวัน วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ระหว่าง วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานธรรม วัดสุดเขตแดนสยาม (ธ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดบึงกาฬ


ทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้ตรวจอุณหภูมิร่างกาย  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และ สวมใส่หน้ากากอนามัย ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2564 ณ วัดสุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ//ข่าว : สุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล 

เกรียงไกร พรมจันทร์  รายงาน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น